Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met CK Rijwielhandel, hierna te noemen:

”CK Rijwielhandel” en een Afnemer waarop CK Rijwielhandel deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CK Rijwielhandel

voor de uitvoering waarvan door CK Rijwielhandel derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CK Rijwielhandel en Afnemer zullen alsdan in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht worden genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ’naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien CK Rijwielhandel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet

dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CK Rijwielhandel in enigerlei mate het recht

zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van CK Rijwielhandel zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of

de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. CK Rijwielhandel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege,eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

reis- en verblijf-, verzend-, transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is CK Rijwielhandel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CK Rijwielhandel anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CK Rijwielhandel niet tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden

niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen CK Rijwielhandel en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding

van een termijn dient de Afnemer CK Rijwielhandel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lijten

Fietsen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien CK Rijwielhandel gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst,

vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Lijten

Fietsen ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van CK Rijwielhandel. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op

het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of

nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,

is CK Rijwielhandel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

5. CK Rijwielhandel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. CK Rijwielhandel is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CK Rijwielhandel de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zijn partijen in confesso dat het

CK Rijwielhandel vrij staat de overeenkomst zodanig aan te passen dat een behoorlijke uitvoering van de

overeenkomst mogelijk is. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden

verhoogd of verlaagd. CK Rijwielhandel zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door

een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering

worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,

daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CK Rijwielhandel

gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de

binnen CK Rijwielhandel bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering

opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip

waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de

gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van CK Rijwielhandel op en is voor de Afnemer

evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lijten

Fietsen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten

werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens

CK Rijwielhandel gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen

kosten) aan de zijde van CK Rijwielhandel daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien CK Rijwielhandel met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is CK Rijwielhandel niettemin

te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is

om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een

bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging

van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de

overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. CK Rijwielhandel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden indien:

- de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst CK Rijwielhandel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

is;- indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van CK Rijwielhandel kan worden

gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is

CK Rijwielhandel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is CK Rijwielhandel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van CK Rijwielhandel kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CK Rijwielhandel op de Afnemer

onmiddellijk opeisbaar. Indien CK Rijwielhandel nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij

haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien CK Rijwielhandel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is CK Rijwielhandel gerechtigd tot vergoeding

van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze

niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is CK Rijwielhandel gerechtigd de overeenkomst terstond en

met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CK Rijwielhandel, zal CK Rijwielhandel in overleg

met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit

tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden

voor CK Rijwielhandel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening

gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,

tenzij CK Rijwielhandel anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging

- indien en voor zover het beslag niet binnen 7 dagen is opgeheven - ten laste van

Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CK Rijwielhandel vrij om de overeenkomst terstond

en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige

verplichting haarzijds tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen

van CK Rijwielhandel op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor

bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten

daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,

integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. CK Rijwielhandel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen welke voor haar

rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,

waarop CK Rijwielhandel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CK Rijwielhandel niet in staat is haar

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CK Rijwielhandel of van derden daaronder

begrepen. CK Rijwielhandel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CK Rijwielhandel haar verbintenis

had moeten nakomen.

3. CK Rijwielhandel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der

partijengerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

4. Voor zover CK Rijwielhandel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CK Rijwielhandel gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te

voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door CK Rijwielhandel aan te

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CK Rijwielhandel

aangegeven. CK Rijwielhandel is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van

rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij

de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geen rekening houdende met

aanmaningen of andere vormen van in gebreke stelling.

3. CK Rijwielhandel heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats

in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in

mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Algemene voorwaarden voor leverings- en betalingscondities

4. CK Rijwielhandel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CK Rijwielhandel kan

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en

lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CK Rijwielhandel

verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer

die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin

gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen blijft,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Afnemer. De werkelijk, door CK Rijwielhandel, gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht met

een minimum van 50 per factuur. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten

eveneens rente verschuldigd.

8. Indien de Afnemer goederen heeft besteld, welke hij volgens afspraak vooraf dient te betalen en

hij gedurende 2 weken nadat hij in kennis is gesteld dat de goederen voor hem gereed staan, nog

steeds niet betaald heeft, wordt de hoofdsom, betrekking hebbende op die bestelling, opeisbaar

voor CK Rijwielhandel. De integrale hoofdsom dient dan door de Afnemer tegen behoorlijk bewijs van

kwijting voldaan te worden binnen de afgesproken betalingstermijn. Bij gebreke van tijdige

betaling vallen de rente en de overige kosten vrij ten laste van de Afnemer.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door CK Rijwielhandel in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van

CK Rijwielhandel totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met CK Rijwielhandel gesloten overeenkomst(en)

deugdelijk is nagekomen.

2. Door CK Rijwielhandel geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,

mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is

niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigeandere wijze te bezwaren.

3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om

de eigendomsrechten van CK Rijwielhandel veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om CK Rijwielhandel daarvan

onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van de verzekering op eerste verzoek aan CK Rijwielhandel ter inzage te geven. Bij een eventuele

uitkering van de verzekering is CK Rijwielhandel gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig

verbindt de Afnemer zich jegens CK Rijwielhandel bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan

al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval CK Rijwielhandel haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft

de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CK Rijwielhandel en

door CK Rijwielhandel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

CK Rijwielhandel zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door CK Rijwielhandel te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan

op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik

volgens Nederlandse maatstaven zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van

toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij gebruik buiten Nederland

dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en

voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. CK Rijwielhandel kan in dat geval andere

garantie en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren

werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden, na levering,

tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

Indien de door CK Rijwielhandel verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd

geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt

verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Reclames aangaande transport en manco’s dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen

gemeld te worden. Daarna is het recht op reclames aangaande transport en manco’s vervallen. In

het geval de goederen zelf opgehaald worden, dient de Afnemer de goederen bij ontvangst te

controleren er is daarna geen recht meer op manco’s.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,

onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder

schriftelijke toestemming van CK Rijwielhandel, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben

aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die

daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan

de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek

is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar CK Rijwielhandel geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,

extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5. Aanspraak op garantie vervalt ook wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van het gebruik van

het geleverde (bijvoorbeeld door slijtage). Dit ter beoordeling door CK Rijwielhandel.

6. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat

de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden

zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het

geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijendienaangaande zijn overeengekomen. De afnemer kan zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen

het product retourneren, deze zal schrijftelijk dit aanmelden bij CK rijwielhandel. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen

terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk

aan CK Rijwielhandel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van

het gebrek te bevatten, zodat CK Rijwielhandel in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Lijten

Fietsen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft

in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe

op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lijten

Fietsen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de

Afnemer, ter keuze van CK Rijwielhandel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel

vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer

gehouden om de vervangen zaak aan CK Rijwielhandel te retourneren en de eigendom daarover aan

CK Rijwielhandel te verschaffen, tenzij CK Rijwielhandel anders aangeeft.

10. CK Rijwielhandel verleent slechts garantie indien en voorzover aan alle garantiebepalingen voldaan is

en de garantie niet valt onder enige fabrieksgarantie of garantie van derden.

11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CK Rijwielhandel daardoor gevallen,

integraal voor rekening van de Afnemer met een minimum van o 75 of 10% van de factuurwaarde van

de onderzochte zaak.

12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens CK Rijwielhandel en de door CK Rijwielhandel bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien CK Rijwielhandel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2. CK Rijwielhandel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CK Rijwielhandel

is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien CK Rijwielhandel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

CK Rijwielhandel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de

order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van CK Rijwielhandel is in ieder

geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. CK Rijwielhandel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de

zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

CK Rijwielhandel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CK Rijwielhandel

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. CK Rijwielhandel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het

moment waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

1. De Afnemer vrijwaart CK Rijwielhandel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lijten

Fietsen toerekenbaar is.

2. Indien CK Rijwielhandel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer

gehouden CK Rijwielhandel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat

van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is CK Rijwielhandel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CK Rijwielhandel en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. CK Rijwielhandel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. CK Rijwielhandel heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van

derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CK Rijwielhandel partij is, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechtbank van Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de

wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CK Rijwielhandel het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het totstandkomen van de rechtsbetrekking met CK Rijwielhandel.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

ARTIKEL 15 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.